عنوان :
بررسي نقش مديريت تغيير و توانمندسازي بر انگيزه مشاركت ورزشي كاركنان مراكز توانبخشي استان قم
نويسنده اصلي :
ليلا شكارچي
محل تحصيل :
مركز تهران جنوب
رشته تحصيلي :
تربيت¬بدني و علوم ورزشي (گرايش بازاريابي ورزشي )
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/06/18
چكيده :
هدف پژوهش جاضر بررسي نقش مديريت تغيير و توانمندسازي بر انگيزه مشاركت ورزشي كاركنان مراكز توانبخشي استان قم بود. روش تحقيق حاضر همبستگي- پيمايشي و از نوع تحقيقات كاربردي است كه به شكل ميداني اجرا شد. جامعهآماريپژوهشكليه كاركنان مراكز توانبخشي استان قم تشكيل دادند (330) كه با توجه به جدول مورگان و روش نمونه¬گيري به صورت تصادفي- طبقه¬اي 98 نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب گرديدند. به منظور جمع¬آوري نظرات افراد نمونه از 4 پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامه اطلاعات جمعيت¬شناختي، پرسشنامه مديريت تغيير كه توسط سلطاني (1387)، پرسشنامه توانمندسازي خداشاهي (1391) و پرسشنامه انگيزه مشاركت ورزشي گيل و همكاران (1983). در پژوهش حاضر پرسشنامه¬ها مورد بازبيني و تأييد 6 نفر از اساتيد مديريت ورزشي قرار گرفت. بنابراين اين پرسشنامه¬ها از لحاظ روايي صوري و محتوايي مورد تأييد قرار گرفتند. با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ مقدار پايايي پرسشنامه به دست آمد.اين ضرايب براي مديريت تغيير83/0، توانمندسازي 81/0 و انگيزه مشاركت 87/0 گزارش شد. براي تجزيه و تحليل داده¬هاي اين پژوهش از آزمون كشيدگي و چولگي، t تك نمونه¬اي و مدل معادلات ساختاري استفاده شد.بنابر نتايج حاصل از پژوهش مديريت تغيير اثر معناداري بر ميزان انگيزه مشاركت ورزشي داشت. همچنين اثر متغير توانمندسازي بر روي انگيزه مشاركت ورزشي كاركنان معنادار بود. بر اساس نتايج تحليل مدل معادلات ساختاري مديريت تغيير و توانمندسازي قادر به پيش بيني انگيزه مشاركت ورزشي بودند، يعني بخشي از واريانس اين متغير را در بين كاركنان تبيين مي¬نمايند.
شماره ركورد :
165765
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
حميد قاسمي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سيده طاهره موسوي راد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت