عنوان :
بررسي نقش خيابان انوشه (نهضت آباد)درشكل گيري وادامه روند زندگي شبانه كلانشهر اهواز
نويسنده اصلي :
حديث طائي
محل تحصيل :
مركز اهواز
رشته تحصيلي :
جغرافيا - برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
نتايج حاصل از اين پزوهش نشان مي دهد هر چه تنوع كاربري ها ،‌امنيت ومنظر شهري و غناي تصوير ذهني مخاطب از زندگي شبانه در خيابان انوشه بيشتر باشد روند زندگي شبانه در اين خيابان بيشتر خواهد بود، لذا خيابان انوشه نتوانسته با بهبود متغيرها ي زندگي فوق الذكر روند زندگي شبانه را تا حدودي افزايش دهد.
شماره ركورد :
165813
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
پرويز سليماني مقدم
استاد راهنما :
محمد بافقي زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت