عنوان :
بررسي نقش تبليغات رسانه ها در توسعه گردشگري ورزشي (مطالعه موردي: استان گيلان)
نويسنده اصلي :
قاسمي نژاد ليچايي،‌سيده صديقه
محل تحصيل :
پيام نور رشت
رشته تحصيلي :
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
97/4/16
چكيده :
امروزه تبليغات و بازاريابي مسئول بخش اعظمي از مشاهدات و تجربياتي هستند كه ما از طريق آنها درك خود را نسبت به جهان پيرامون و نحوه عملكرد آن سامان مي بخشيم . در واقع ، بخش عمده اي از نگرش ما به دنيا ،ريشه در پيام هاي تبليغاتي دارد كه از پيش ساخته شده اند و در تغيير آگاهي ها و نگرش هاي جامعه نقش بسزايي ايفا مي كنند و در صورتيكه به درستي پياده سازي شوند بستر مناسبي در جهت رونق اقتصادي عنصر تبليغ شده مي-باشند . با توجه به اينكه امروزه فعاليت گردشگري يكي از مهمترين و پوياترين فعاليت ها در جهان مطرح است و يكي از اقتصادي ترين فعاليت ها در چرخه ملي كشورها ، بخصوص از جهت اشتغال و ارزآوري و رونق مناطق مختلف مي باشد ، نقش تبليغات و بازاريابي مناسب جهت افزايش و ارتقا گردشگري بسيار چشمگير است و نقش رسانه ها كه از آنها به عنوان حاملان پيام و اطلاعات نام برده مي شود در اين تغييرات بسيار مهم است. از اين رو هدف از انجام اين پژوهش بررسي نقش رسانه ها و تبليغات رسانه اي در توسعه يكي از مهمترين انواع گردشگري ، يعني گردشگري ورزشي در استان گيلان مي باشد. بر همين اساس اين تحقيق از نظر هدف، «كاربردي» و روش علمي به‌كار گرفته شده در آن از نوع «توصيفي ـ تحليلي» مي‌باشد كه داده هاي بدست آمده با استفاده از تحليل آماري ميانگين، فراواني و آزمون t تك نمونه اي در محيط نرم افزاري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. به همين منظور با استفاده از روش نمونه گيري سهميه اي و فرمول كوكران 362 پرسشنامه در بين كارشناسان حوزه گردشگري و تربيت بدني استان توزيع گرديد. با توجه به مقدار t بدست آمده از هر يك از شاخص¬ها، نتايج نشان داد كه نقش تبليغات رسانه ها در توسعه گردشگري ورزشي استان گيلان در سطح معناداري (05/0≥p) مي باشد. يافته هاي تحقيق نشان دادند بيشترين نقش تبليغات رسانه ها در زمينه گردشگري ورزشي استان گيلان به ترتيب در بستر سازي گردشگري فرهنگي و تقويت اقتصاد ورزشي با مقدار آماره t=35.973 در اولويت نخست ، تغيير نگرش در افكار عمومي گردشگران ورزشي با مقدار آماره t=30.402در اولويت دوم، معرفي جاذبه ها با هدف جذب گردشگر ورزشي با مقدار آماره t=29.784 در اولويت سوم ، توسعه زير ساخت ها و خدمات گردشگري با مقدار آماره t=26.575 در اولويت چهارم و در نهايت كمترين تاثير تبليغات رسانه ها در زمينه ايجاد برنامه جامع بازاريابي گردشگري ورزشي با مقدار آماره ي t=23.943 در اولويت آخر را داشته است.
شماره ركورد :
166328
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
نصراله محمدي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مرتضي رضائي صوفي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت