عنوان :
بررسي نقش مديريت دانش بر يادگيري سازماني (مطالعه موردي ؛دانشگاه پيام نور استان مازندران)
نويسنده اصلي :
رضوي ،سيد مصطفي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز ساري
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي - استراتژيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
93/11/27
چكيده :
مديريت دانش فرآيندي است كه به سازمانها كمك مي كند به عنوان حافظه سازمان محسوب شود و به طور معمول به صورت سازماندهي شده وجود ندارد.اين امر مديريت سازمانها را براي حل مسائل يادگيري ،برنامه ريزي راهبردي و تصميم گيري هاي پويا قادر ميسازد.هدف پژوهش حاضر ،بررسي نقش مديريت دانش بر يادگيري سازماني در حوزه ستادي دانشگاه پيام نور استان مازندران مي باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف،كاربردي و به لحاظ جمع آوري داده ها ،توصيفي -پيمايشي و از نوع ميداني مي باشد.
شماره ركورد :
166385
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
حسيني اميري ،سيد محمود
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سالار ،جمشيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت