عنوان :
بررسي نقش مديران مدارس در اموزش وپرورش
نويسنده اصلي :
محمدباقر صادقي-محمود راحلي-سيدعلي سيدنصب
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
166678
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
ناصر گيفاني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت