عنوان :
خوشه بندي در داده كاوي
نويسنده اصلي :
ايزانلويي ،زهرا
شماره ركورد :
166797
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مجتبي شاهرخ
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت