عنوان :
بررسي نقش تضاد فرهنگي بر روابط زوجين.
نويسنده اصلي :
بهشته بهري
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز رامسر
رشته تحصيلي :
علوم ا جتماعي
مقطع تحصيلي :
كا رشناسي
شماره ركورد :
166823
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مريم خداپرست
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت