عنوان :
بررسي نقش ميزان تحصيلات بر كاهش جرائم در شهرستان تايباد
نويسنده اصلي :
برات گلثوميان
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
166937
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
هاشم نعمتي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت