عنوان :
بررسي نقش قرص هاي اكستازي (داروهاي روان گردان )در سلامت روان جوانان.
نويسنده اصلي :
فرزانه عليخواه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
رشته تحصيلي :
علوم تر بيتي
مقطع تحصيلي :
كا رشناسي
شماره ركورد :
167140
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
يدالله شعبان زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت