عنوان :
بررسي نقش ميانجي هويت سازماني وهوش معنوي دررابطه بين رهبري اخلاقي وعملكردكاركنان بيمه كوثر شهركرمان
نويسنده اصلي :
شمس، مرتضي
محل تحصيل :
پيام نور كرمان
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي - گرايش مديريت منابع انساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/11/15
چكيده :
پژوهش حاضربه بررسي نقش ميانجي هويت سازماني و هوش معنوي دررابطه بين رهبري اخلاقي وعملكردكاركنان بيمه كوثرشهركرمان بااستفاده ازروش تحقيق توصيفي ازنوع همبستگي مي پردازد.جامعه آماري پژوهش راكليه كاركنان بيمه كوثر شهر كرمان به تعداد 210نفرتشكيل ميدهدكه با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه136نفرتعيين گرديد. جهت گردآوري داده هاي تحقيق ازچهارپرسشنامه هويت سازماني چني(1983)،پرسشنامه هوش معنوي عبدالله زاده وهمكاران(1387)،پرسشنامه رهبري اخلاقي براون وهمكاران (2005) وپرسشنامه عملكردشغلي كاركنان پاترسون(1992) مورد سنجش قرار گرفته بود استفاده شد وداده هاي لازم استخراج گرديدو اطلاعات بدست آمده بااستفادهازنرم افزار spss ويراست 22 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت، نتايج حاصل نشان داد بين رهبري اخلاقي و عملكرد كاركنان با استفاده از نقش مياني هويت سازماني و هوش معنوي رابطه معناداري وجوددارد ودرنهايت باتوجه به نتايج تحقيق پيشنهاداتي ارائه گرديده است.
شماره ركورد :
167188
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ايوب شيخي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حميد تابلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت