عنوان :
بررسي ارتباط سواد رسانه اي با هوش هيجاني و تفكر انتقادي در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دامغان
نويسنده اصلي :
جمادي،منيره
تاريخ دفاع :
1399/5/1
شماره ركورد :
167456
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
عفت عباسي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت