عنوان :
خاكريزهاي مسلح متكي بر ستون هاي سنگي مجزا و متصل تحت بارهاي هارمونيك.
نويسنده اصلي :
واحد غازاني، ايوب
شماره ركورد :
167548
دانشگاه :
دانشگاه صنعتی قم
رشته تحصيلي :
عمران
استاد راهنما :
جيريايي،مرتضي . كاري، امير
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت