عنوان :
بررسي نقش چاي در اقتصاد روستايي بخش رحيم آباد.
نويسنده اصلي :
صغري بقايي-زينت رضايي بند بني
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كا رشناسي
شماره ركورد :
167549
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مريم خداپرست
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت