عنوان :
بررسي نقش رهبري استراتژيك در ايجاد مزيت رقابتي پايدار در بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط مطالعه موردي: شركت‌هاي توزيع مواد غذايي استان مازندران
نويسنده اصلي :
سيف اله ابراهيمي
محل تحصيل :
پيام نور ساري
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي (گرايش استراتژيك)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
96/06/09
چكيده :
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش رهبري استراتژيك در ايجاد مزيت رقابتي پايدار در بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط مطالعه موردي: شركت‌هاي توزيع مواد غذايي استان مازندران به انجام رسيده است. اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش در زمره تحقيقات توصيفي – پيمايشي قرار ميگيرد. جامعه آماري اين تحقيق تصميم گيرندگان و مديران در تمام سطوح شركت‌هاي توزيع و پخش مواد غذايي فعال در سطح شهرستان ساري است كه در سازمان مربوطه مشغول به فعاليت مي باشند و اين تعداد رقمي در حدود 200 نفر مي باشد، لذا با استفاده از فرمول كوكران، نمونه آماري اين تحقيق شامل 100 نفر از اعضاي جامعه آماري بدست مي‌آيد.ابزار گردآوري در اين پژوهش ، پرسشنامه استاندارد مي باشد. كه پايايي اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 0.786 تاييد شد. جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار مدلسازي معادلات ساختاري با رويكرد حداقل مربعات جزيي اسمارت پي ال اس استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان داد كه رهبري استراتژيك در ايجاد مزيت رقابتي پايدار تاثير معني داري دارد.
شماره ركورد :
167647
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر جمشيد سالار
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر صادق علي موحد منش
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت