عنوان :
بررسي نقش كودكستان در سازگاري اجتماعي كودكان پايه اول ابتدايي شهر چابكسر.
نويسنده اصلي :
سحر تقي پور
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
رشته تحصيلي :
علوم تر بيتي
مقطع تحصيلي :
كا رشناسي
شماره ركورد :
167946
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
يدالله شعبان زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت