عنوان :
بررسي نقش تربيتي نماز در كودكان ونوجوانان و شيوه هاي ترغيب آن در مدارس راهنمايي شهرستان رودسر.
نويسنده اصلي :
حسين رمضاني-فيروز شريف زاده شفيع آبادي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
رشته تحصيلي :
علوم تر بيتي
مقطع تحصيلي :
كا رشناسي
شماره ركورد :
167951
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
يدالله شعبان زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت