عنوان :
بررسي نقش قالي بافي در افزايش رفاه خانوار ( مطالعه موردي شهر زنجان )
نويسنده اصلي :
كموش آبادي، سعيده
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
علوم اقتصادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
97/10/26
چكيده :
از آنجا كه فرايند توسعه روستايي مقوله اي چندبخشي است كه متاثر از عوامل گوناگون ، هويت يافته و پايدار است ، صاحبنظران حوزه توسعه روستايي بر اين باورند كه اسقرار مراكز قاليبافي در مناطق روستايي با توجه به اثرات مثبتي كه دارند ، مي تواند در راستاي بهبود وضعيت صنعت فرش و همچنين بهبود وضعيت اقتصادي-اجتماعي جامعه قاليباف كشور مثمرثمر باشند . آنها معتقدند اين واحدهاي اقتصادي و اجتماعي با توجه به اثرات مثبتي كه دارند ، مي توانند در راستاي توسعه روستايي و كمك به اقشار آسيب پذير مثمرثمر باشند . مراكز قاليبافي را مي توان ابزاري در جهت بهبود وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي افراد كم درآمد ، افزايش منابع سرمايه هاي فردي و ملي ، توزيع عادلانه سود در اقتصاد و افزايش سطح درآمد ملي ، بهبود شرايط و تكميل خدمات اجتماعي ، كمك به ارتقاي سطح دانش عمومي و فني اعضا دانست . ارزيابي سياست هاي گذشته براي تصميم گيري و شكل گيري استراتژي هاي آينده حائز اهميت مي باشد . اين مطالعه تجربي با بررسي تاثير رشد قاليبافي بر روي رفاه خانوارها قصد دارد تا به پيش بيني ، برنامه ريزي و سياست گذاري در آينده كمك نمايد . اين تحقيق از نظر هدف ، كاربردي و از نظر گردآوري اطلاعات ، توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد . جامعه آماري اين تحقيق كليه بافندگان شهر زنجان بودند . حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران برابر 381 نفر بوده است . داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه اي توسط محقق تهيه و تنظيم شد و با استفاده از روش آزمون t زوجي و نرم افزار spss22 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند . باساس نتايج به دست آمده ، افزايش رشد صنعت قاليبافي تاثيرات مثبتي بر روي رفاه ، درآمد و سطح فرهنگي خانوارهاي مشغول به قاليبافي دارد . در بين ابعاد مربوط به رفاه خانوارها ، تمامي ابعاد آن به جز ، ميزان برخورداري از بيمه و مزاياي كار ، وضعيت منزل مسكوني خانوارها و ميزان اختصاص زمان خانوارهاي قاليباف به تفريح ، وضعيت ساير ابعاد رفاه خانوارها از جمله توانايي پرداخت هزينه ي زندگي ، كمك مالي به اعضاي خانواده ، ميزان مصرف خانوارها ، ميزان استفاده از وسيله نقليه موتوري ، ميزان استفاده از اتومبيل ، امنيت اقتصادي خانوارها و رضايتمندي شغلي را افزايش داده است . در بين ابعاد مربوط به ارتقاي فرهنگي ، قاليبافي بر برخي از ابعاد ارتقاي فرهنگي خانوارها ( سطح سواد اعضاي خانواده ، مسافرت هاي زيارتي – سياحتي داخلي ، مسافرت هاي زيارتي – سياحتي خارجي و احترام به شخصيت دختران ) تاثير مثبتي به همراه داشته است . اما بر ميزان مشاركت سياسي – اجتماعي ، ميزان مشاركت مشورتي ، ميزان مشاركت مذهبي ، ميزان مطالعه خانوارها و ميزان اختصاص زمان خانوارها به ورزش ، تاثير معناداري نداشته است .
شماره ركورد :
168007
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ياوري، غلامرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت