عنوان :
بررسي نقش مشاركت مردم در مديريت بحران هاي شهري (نمونه موردي :شهر بجنورد)
نويسنده اصلي :
حسن زاده حصاري ،حميد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز ساري
رشته تحصيلي :
جغرافيا - برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
91/06/30
چكيده :
گسترش شهر و شهرنشيني و افزايش تدريجي تعداد شهرهاي بزرگ در جهان به خصوص در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران ،از يك طرف و رشد شهرها ،تمركز و تجمع جمعيت و افزايش بارگذاري هاي محيطي و اقتصادي بر بستر آنها از طرف ديگر ،ضمن توجه بيشتر به شهرها ،منجر به پذيرش نقش ها و عملكردهاي متعدد شده است .يكي از موضوعاتي كه بيشتر شهرهاي بزرگ جهان با آن دست به گريبان هستند ،موضوع حوادث طبيعي است .
شماره ركورد :
168126
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ديوسالار ، اسدالله
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كلالي مقدم ،ژيلا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت