عنوان :
بررسي نقش شوراي شهر در عملكرد مديريت شهري شهر مريوان
نويسنده اصلي :
شريفي ،جمال
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز ساري
رشته تحصيلي :
جغرافيا - برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
90/04/29
چكيده :
گسترش روز افزون جنبه گوناگون زندگي شهري ،موجب پيچيدگي اداره امور شهرها شده است ،در واقع نيازهاي روز افزون جوامع كنوني ايجاب مي كند كه ميزاني از اختيار براي تصميم گيري به گروههايي خارج از مراكز تصميم گيري در سازمانهاي دولتي واگذار شود . اين امر به معني استفاده از تركيبي از روش متمركز و غير متمركز است كه با تشكيل نهادهاي مدني در كنار سازمانهاي دولتي و جلب مشاركت هاي مردمي براي فعاليت در اين گونه نهادها تحقق مي يابد .از آنجايي كه شوراي اسلامي شهر به عنوان يكي از عناصر مديري شهري مي تواند نقش سازنده اي در سازماندهي فضايي داشته باشد ،براي بهينه سازي كيفيت زندگي شهروندان بايستي مورد توجه قرار گيرد .
شماره ركورد :
168150
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ديوسالار ، اسدالله
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سجادي ،ژيلا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت