عنوان :
بررسي نقش مديريت يكپارچه شهرهاي ساحليبر احساس امنيت اجتماعي شهروندان (نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)
نويسنده اصلي :
مائده سعيدي فر
محل تحصيل :
پيام نور ساري
رشته تحصيلي :
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
91/11/27
چكيده :
چكيده گسترششهرنشينىوبهدنبالآنمشكلاتخاصزندگىشهرىبيش ازپيشتوجهبهراهبردهاوچاره-هاىسودمندرابراىبهينه¬سازىزندگى شهروندانضرورىساختهاست. رشد و گسترش ناامني در شهرها با مطرح شدن پيچيدگي فناوري و تقسيم كار اجتماعي بيش از توسعه فيزيكي شهرها بوده و اين امر احساس امنيت و آسايش شهروندان را مورد تهديد جدي قرار داده است؛ در نتيجه وجود مديريت يكپارچه شهري در جوامع شهري امروزي ضروري و حياتي مي¬باشد. جامعه آماري اين تحقيق را كليه افراد بالاي 18 سال ساكن در شهر بابلسر تشكيل مي دهد. جهت تعيين حجم نمونه از روش آماري كوكران بهره گيري شد طبق اين فرمول تعداد 388 نفر انتخاب شدند. به منظور نمونه گيري در اين تحقيق از روش نمونه گيري خوشه اي و چند مرحله اي استفاده شد. آمار و اطلاعات لازم از منابع مرتبط و همچنين بررسي ميداني و روش پرسش نامه اي و مصاحبه به دست آمده است شيوه تجزيه و تحليل از نوع توصيفي، تبييني و تحليلي (استنباطي) است. همچنين از روشهاي آماري منطبق با فرضيات همچون آماره كلموگروف اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون ، تحليل واريانس بهره گرفته شد. همچنين جهت تحليل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه بين مديريت يكپارچه شهري، اعتماد به شهرداري و مديران شهري، رضايت از خدمات شهري، عملكرد مديران شهري و سن با احساس امنيت شهروندان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين بين سطح تحصيلات و احساس امنيت رابطه منفي و معناداري وجود دارد. همچنين ميانگين احساس امنيت در بين شهروندان شهر بابلسر در نواحي مختلف شهر با هم تفاوت معناداري وجود دارد.
شماره ركورد :
168549
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
كتر اسدالله ديوسالار
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر رضا لحميان
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت