عنوان :
بررسي نقش گردشگري طبيعي بر توسعه كالبدي شهر نمونه موردي :ساحل شهر فرح آباد شهرستان ساري
نويسنده اصلي :
فلاحي ، آتنا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز ساري
رشته تحصيلي :
جغرافيا - برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
93/07/30
چكيده :
هدف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي نقش گردشگري طبيعي بر توسعه كالبدي است كه به صورت مطالعه موردي در شهر فرح آباد انجام شده است .روش تحقيق توصيفي - تحليلي بوده است كه از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته داراي پايايي 0/83 براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است . جامعه آماري تحقيق را كليه سرپرستان خانوار ساكن در شهر فرح آباد تشكيل مي دهند كه در سال 1392 در اين شهر زندگي مي كنند كه بر اساس جدول كرجسي و مورگان تعداد 300 نفر از آن ها به عنوان جمعيت نمونه انتخاب شدند . فرضيه تحقيق حاكي از تاييد رابطه معنادار بين گردشگري طبيعي و توسعه كالبدي است .
شماره ركورد :
168656
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ديو سالار ، اسدالله
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
لحميان ، رضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت