عنوان :
بررسي نقش تكنولوژي درآسيب به حريم خصوصي وبرخورد اجتماع با آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور آستانه اشرفيه
نويسنده اصلي :
آتيه باختر
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز رامسر
رشته تحصيلي :
علوم ا جتماعي
مقطع تحصيلي :
كا رشناسي
شماره ركورد :
169169
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مريم خداپرست
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت