عنوان :
بررسي نقش ميانجي احساس لذت بر رابطه بين تجربه برند و وفاداري برند (مطالعه موردي :مشتريان تلفن همراه در شهر ساري )
نويسنده اصلي :
اميري ، سعيده
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز ساري
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
95/10/01
چكيده :
هدف از انجام اين تحقيقبررسي نقش ميانجي احساس لذت بر رابطه بين تجربه برند و وفاداري برندمي باشد. اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش در زمره تحقيقات توصيفي – پيمايشي قرار ميگيرد. جامعه آماري تحقيق حاضر كليه مشتريان تلفن همراه در شهر ساريمي باشد. براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است ، كه با توجه به جامعه نامحدود مشتريان حجم نمونه مورد نياز پژوهش 196 نفر مي باشد . ابزار گردآوري در اين پژوهش ، پرسشنامه استاندارد مي باشد. كه پايايي اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 0.874 تاييد شد. جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار مدلسازي معادلات ساختاري اموس استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان دهنده نقش ميانجي احساس لذت بر رابطه بين تجربه برند و وفاداري برند مي باشد.
شماره ركورد :
169397
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
موسوي زاده ، سيدرضا
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
احمدي ، عباس
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت