عنوان :
بررسي نقش توان هاي محيطي در توسعه پايدار شهرهاي كوچك نمونه موردي شهر گلوگاه
نويسنده اصلي :
خواجه نبي،فهيمه
محل تحصيل :
پيام نور ساري
رشته تحصيلي :
جغرافيا-برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
92/09/21
چكيده :
شهر پديده اي جغرافيايي است كه در بستر طبيعت طي زمان شكل مي گيرد.از اين رو ،سرزمين هر شهر مي بايست در درجه نخست با اعتبار موهبت هاي طبيعي اش ،پايداري و بقاي انسان هاي ساكن در ان را تضمين كند. هدف اصلي اين تحقيق ،بررسي وضع موجود فعاليت هاي شهر گلوگاه جهت ارائه راهكارهايي مناسب به منظور تحقق توسعه پايدار مي باشد.
شماره ركورد :
169566
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ميركتولي،جعفر
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ديوسالار، اسدالله
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت