عنوان :
بررسي نقش كيفيت محيط شهري در سر زندگي كودكان (مطالعه موردي :شهر گرگان)
نويسنده اصلي :
فنوني ، هيلدا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز ساري
رشته تحصيلي :
جغرافيا - برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
93/07/08
چكيده :
امروزه پديده شهرنشيني يك روند غير قابل اجتناب و شهرنشيني و كلان شهر گرايي در جهان با رشدي سريعتر از رشد جمعيت جهان در حال فزوني است . همين امر باعث شده تا توجه به كيفيت محيط و ايجاد محيطي مطلوب و ايده آل و نياز گروه هاي سني مختلف در محيط شهري در كانون توجه قرار بگيرد .از طرفي امروزه در مديريت و برنامه ريزي هاي شهري ، اغلب بزرگسالان در گروهها و طبقات اجتماعي مختلف در كانون توجه قرار گرفته و كودكان و خواسته هاي آنان به فراموشي سپرده مي شوند .پژوهش حاضر به بررسي نقش كيفيت محيط شهري در سر زندگي كودكان پرداخته و به تبيين علمي آن مي پردازد .پژوهش حاضر به بررسي نقش كيفيت محيط شهري در سر زندگي كودكان و به تبيين علمي آن مي پردازد .
شماره ركورد :
169587
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ميركتولي ، جعفر
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ديوسالار ، اسدالله
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت