عنوان :
بررسي نقش مذهب در علل گرايش جوانان به اعتياد مواد مخدر در شهر رشت.
نويسنده اصلي :
سبحان داداش زاده نميني
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
رشته تحصيلي :
علوم تر بيتي
مقطع تحصيلي :
كار شناسي
شماره ركورد :
169636
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
يدالله شعبان زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت