عنوان :
خاصيت انعكاسي حلقه ها
نويسنده اصلي :
صفاري، زهرا
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده علوم رياضي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
169710
گرايش رشته تحصيلي :
رياضي محض﴿جبر﴾
دانشكده :
رياضي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
محمدرضا ودادي
استاد داور :
حسين خبازيان، محمود بهبودي
استاد راهنما :
عاطفه قرباني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت