عنوان :
بررسي نقش دانش دستور زبان در درك و فهم پيوستگي مطالب در خواندن متون و درك مطالب
نويسنده اصلي :
محمودآبادي، زهرا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1384
شماره ركورد :
169772
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
انوشه، محمد
رشته تحصيلي :
آموزش زبان انگليسي
استاد راهنما :
فضيلت فر، علي محمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت