عنوان :
بررسي ارتعاشي پانل هاي موج دار به كمك حل اجزاي محدود
نويسنده اصلي :
محمدي، حميد
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مكانيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
169897
گرايش رشته تحصيلي :
مكانيك
دانشكده :
مهندسي مكانيك
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
محمود كدخدايي
استاد داور :
حميدرضا ميردامادي، عليرضا شهيدي
استاد راهنما :
سعيد ضيايي راد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت