عنوان :
بررسي نقش سبك فرزند‌پروري ادراك ‌شده و ادراك از محيط كلاس در پيش ‌بيني جهت‌ گيري هدف در دانش ‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر يزد
نويسنده اصلي :
خاني مزرعه آخوند، رضيه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394
شماره ركورد :
170911
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
صالح زاده، مريم
رشته تحصيلي :
روانشناسي تربيتي
استاد راهنما :
جباري فر، تقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت