عنوان :
بررسي نقش هواويزهاي جوي در فرايند تشكيل ابر و بارش با استفاده از مدل عددي WRF_Chem
نويسنده اصلي :
توانگر ريزي، ساناز
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394
شماره ركورد :
17115
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
فرهادي پور، سعيد
رشته تحصيلي :
هواشناسي
استاد راهنما :
معماريان، محمدحسين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت