عنوان :
خاصيت BSE براي جبرهاي باناخ و كاربرد آن روي جبر فوريه
نويسنده اصلي :
آقابابايي، زهره
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده علوم رياضي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
171737
گرايش رشته تحصيلي :
رياضي محض(آناليز)
دانشكده :
رياضي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
رسول نصراصفهاني
استاد داور :
حسين جوانشيري، محمود منجگاني
استاد راهنما :
مهدي نعمتي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت