عنوان :
بررسي نقش ضربه بر سازه هاي مجاور با در نظرگرفتن اندركنش خاك- سازه و اندركنش متقابل
نويسنده اصلي :
مدني، بهاره
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده عمران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
172366
گرايش رشته تحصيلي :
سازه
دانشكده :
مهندسي عمران
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
بيژن برومند، حسين تاجمير رياحي
استاد داور :
كياچهربهفرنيا، فرشيد مسيبي
استاد راهنما :
فرهاد بهنام فر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت