عنوان :
بررسي نقش تجويز پروفيلاكتيك Ultracet در مقايسه باTramadol mg 5.37 HclوAcetaminophen 325mgدر كاهش دردهاي پس از درمان اندودانتيك
نويسنده اصلي :
حداد لاريجاني ، هومن
محل تحصيل :
رشت
شماره ركورد :
176050
دانشكده :
دندانپزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد راهنما :
قشلاقي آذر، نسيم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت