عنوان :
بررسي نقش خانواده بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر كنگان
نويسنده اصلي :
احمدي.مصطفي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بوشهر , كتابخانه دانشگاه پيام نور بوشهر
رشته تحصيلي :
ع .تربيتي
شماره ركورد :
179092
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آقاجان بگلو
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت