عنوان :
بررسي نقش خانواده بر كارآفرينان شهر بوشهر
نويسنده اصلي :
هاشمي .مدينه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بوشهر ,
رشته تحصيلي :
ع .تربيتي
شماره ركورد :
179180
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آقاجان بگلو
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت