عنوان :
خوردگي در بويلرها
نويسنده اصلي :
زنده علي . عليرضا
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
خوردگي در بويلرها
شماره ركورد :
179180
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي سيرجان
استاد راهنما :
دكتر طاهره اسدي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت