عنوان :
بررسي نقش مدير و اثرگذاري آن بر عملكرد كاركنان در سه مقطع تحصيلي
نويسنده اصلي :
زينت حق شناس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
شماره ركورد :
179575
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آقاي نادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت