عنوان :
بررسي نقش مديريت به روزرساني آموزش هاي ايمني موثر بر پيشگيري و كاهش حوادث ناشي از كار
نويسنده اصلي :
مينا صدري
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
شماره ركورد :
179901
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آقاي داوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت