عنوان :
بررسي نقش خانواده و محركات اجتماعي در بروز انحرافات جنسي نوجوانان شهر آشخانه
نويسنده اصلي :
مهاجري، زهرا
محل تحصيل :
پيام نور بجنورد
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
180338
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
محمدتقي آينه بيگي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت