عنوان :
بررسي نقش مديران در تحقق برنامه هاي آموزش وپرورش
نويسنده اصلي :
كهساري،زهرا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد كاووس , كتابخانه دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
ازدير باز درجامعه بشري مباحث مختلف ومتنوعي مطرح وبحث انگيز بوده است كه پيرامون اين مقوله يعني مديريت صورت گرفته وصاحب نظران متعددي نيز دراين خصوص اظهار نظر كرده اند .واژه مديريت ريشه در اولين بنيان اصلي زندگي گروهي يعني خانواده دارد .به همين لحاظ مي توان تجلي ونمود اوليه مديريت در زندگي خانوادگي انسانها جستجو كرد كه بعد از گذشت زمان مشخص طي دوره هاي گوناگون مديريت جا ونقش خود را به سازمانهاي بزرگتر وگسترده تر داد.
شماره ركورد :
181035
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
شيخ
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت