عنوان :
بررسي نقش كميته امداد در كاهش سن ازدواج مددجويان شهرستان علي آباد
نويسنده اصلي :
زنگانه ،معصومه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس , كتابخانه مركز گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
181143
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
نقي صفي الحسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت