عنوان :
بررسي نقش روشهاي توانمندسازي برافزايش عملكرد كاركنان دانشگاههاي پيام نوراستان گلستان درنيم سال دوم 88/87
نويسنده اصلي :
مهرانگيز ،اسماعيل
محل تحصيل :
دانشگاه آزاداسلامي واحدبجنورد , كتابخانه دانشگاه پيام نورگنبدكاووس
رشته تحصيلي :
مديريت آموزشي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
181168
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
حسينعلي كوهستاني
استاد راهنما :
فريمان ابراهيم زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت