عنوان :
بررسي نقش مطالعه آزاد در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
نويسنده اصلي :
قرنجيك ،لطيفه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس , كتابخانه دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
181175
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
ايري، ولي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت