عنوان :
بررسي نقش مديريت نيروي انساني در ارتقاي صنعت گردشگري استان گلستان
نويسنده اصلي :
فرشته بهلكه
محل تحصيل :
,
شماره ركورد :
181407
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
عزيزاله امامي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت