عنوان :
بررسي نقش كاربردي يك برند سازماني بر وفاداري مشتري به واسطه هويت يابي مشتري با برند(مطالعه موردي: شهرداري قائمشهر)
نويسنده اصلي :
فلاح پور كوتنايي ، مريم
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394/10/9
چكيده :
هدف اصلي از انجام پژوهش حاضر بررسي نقش كاربردي يك برند سازماني به واسطه ي هويت يابي مشتري با برند بر وفاداري مشتريان به برند است. بدين منظور و در جهت سنجش نقش كاربردي برند سازماني از دو متغيرمهم درك مشتري از پرستيژ و درك مشتري از تمايز استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش را كليه شهروندان شهر قائمشهر تشكيل داده اند كه از خدمات سازمان مورد بررسي( شهرداري) استفاده كرده اند .روش تحقيق پيمايش و ابزار مورد استفاده جهت گردآوري داده ها استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روايي و پايايي ابزار تحقيق در سطح بالايي مورد تأييد قرار گرفته است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS16 استفاده شد. يافته هاي تبييني نشان مي دهد كه از بين متغيرهاي زمينه اي مورد بحث بين سن، سطح تحصيلات، وضعيت تأهل با متغير وابسته وفاداري مشتري به برند ارتباط معني داري وجود داشته است و در مقابل بين متغيرهاي جنسيت، ميزان درآمد با متغير وابسته ارتباط معني داري از نظر اماري وجود ندارد. همچنين بافته هاي حاصل از آزمون كوواريانس تك متغيره نشان داد كه بين دو متغير درك مشتري از تمايز برند و درك مشتري از پرستيژ برند با هويت يابي مشتري با برند بر وفاداري مشتري ارتباط معني داري وجود دارد. از بين سه متغير مذكور، ميزان همبستگي متغير درك مشتري از پرستيژ برند بيشترين ارتباط را با ميزان وفاداري مشتري داشته است. همچنين خروجي رگرسيون چندمتغيره نشان مي دهد كه مجموع متغيرهاي مستقل مورد بحث توانسته اند 51 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين كنند.
شماره ركورد :
181774
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
نبوي ، سيد علي
استاد راهنما :
سالار ، جمشيد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت