عنوان :
بررسي نقش ميانجيگري تعهد سازماني و مديريت دانش در رابطه بين زير ساخت تكنولوژي CRM و موفقيت CRM (مورد مطالعه:شعب بانك ملي استان كردستان)
نويسنده اصلي :
عاطفه كرمي
محل تحصيل :
پيام نور همدان
رشته تحصيلي :
MBA
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
1395
شماره ركورد :
181902
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر محسن اعظمي
استاد راهنما :
دكتر مرتضي مرادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت