عنوان :
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي در سال تحصيلي 87 - 86 شهرستان گرگان
نويسنده اصلي :
موسوي ، معصومه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ,
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
ليسانس
چكيده :
هدف تحقيق : بررسي نقش والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان گرگان و ارائه راهكارهاي مناسب به مسئولان .- جامعه ي آماري : كليه دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان گرگان به تعداد 17000 نفر .- نمونه آماري : 100 دانش آموز .- روش نمونه گيري : خوشه اي تصادفي .- روش تحقيق : توصيفي از نوع زمينه يابي و مستقيم .- روش و ابزار جمع آوري اطلاعات : پرسشنامه .- روش آماري : توصيفي و استنباطي .- نتيجه گيري : از جمله عواملي كه در پيشرفت تحصيلي فرزندان در خانواده موثر است عبارتند از : درآمد خانواده - محل سكونت - دعواي والدين - آگاهيهاي عمومي والدين - اهميت ميزان امكانات آموزشي خانواده و... ، اعتياد والدين و كمبود امكانات از جانب پدر يا مادر هم موجب افت تحصيلي دانش آموزان مي شود
شماره ركورد :
182744
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
محمد حاجي زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت