عنوان :
بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در شعب بانك ملي استان مازندران
نويسنده اصلي :
برزين ، كوثر
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ,
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
مسئله اصلي تحقيق دستاوردهاي بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در شعب بانك هاي ملي استان مازندران كدامند؟كه 6فرضيه تدوين گرديد و براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد.جامعه آماري اين تحقيق سه گروهي بوده است و براساس جدول مورگان و روش سه شماري به انتخاب نمونه آماري اقدام شد.براي تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديد كه نتيجه تحقيق اين بوده كه از فناوري اطلاعات باعث دستيابي به مشتريان بيشتر،ارائه خدمات سريعتر ، كاهش هزينه ها و جلب رضايت بيشتر مشتريان بوده است
شماره ركورد :
182929
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مجيد عموزاد خليلي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت