عنوان :
بررسي نقش سبك هاي مديريت بر تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران (شهرستان هاي ورامين - پاكدشت )
نويسنده اصلي :
هداوند ميرزائي ، ابوالفضل
محل تحصيل :
تهران : دانشگاه پيام نور، واحد مركز تهران ,
رشته تحصيلي :
رشته مديريت دولتي ، گرايش منابع انساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
183298
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
حسن درويش
استاد راهنما :
محمدجواد حضوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت