عنوان :
بررسي نقش سيستم اتوماسيون اداري در بهبود تصميم گيري مديران ( از ديدگاه مديران حوزه ستادي آموزش و پرورش شيراز )
نويسنده اصلي :
زنديان ، زهره
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور شيراز , 1
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پژوهش ، نقش سيستم اتوماسيون اداري در بهبود تصميم گيري، از ديدگاه مديران حوزه ي ستادي آموزش و پرورش شيراز بررسي شده است .پنج بعد از نقش ها و كاربردهايي كه سيستم اتوماسيون اداري دارد، انتخاب شده و ديدگاه مديران نسبت به نقش آن ها در تصميم گيري سنجيده شده است .براي اين منظور، دو پرسش نامه تهيه گرديده است .پرسش نامه ي اول به وضعيت جمعيت شناختي و نگرش كلي افراد نسبت به استفاده از سيستم اتوماسيون اداري مي پردازد و پرسش نامه ي دوم حاوي 52 سËال است كه نگرش مديران در مورد به كارگيري و عدم به كارگيري سيستم اتوماسيون اداري و تÊثيري كه در تصميم گيري خواهد داشت را بررسي مي كند .براي نمونه گيري از فرمول كوكران استفاده شده است .پايايي پرسش نامه توسط ضريب آلفاي كرونباخ و روايي آن با تحليل ماده ) گويه (تعيين شده است .براي تجزيه و تحليل داده ها، پاسخ ها توسط نرم افزار SPSS به رايانه منتقل شده و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي به تحليل آن ها پرداخته شده است .نتايج نشان مي دهند كه از ديدگاه مديران ، استفاده از سيستم اتوماسيون اداري موجب افزايش سرعت و دقت در امر تصميم گيري، كاهش هزينه ها، بهبود ارتباطات و افزايش سرعت ذخيره و بازيابي اطلاعات مي شود كه در نهايت منجر به بهبود تصميم گيري مي شود .
شماره ركورد :
18333
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
عليرضا موغلي
استاد راهنما :
حبيب احمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت